Rafaelita Pelaez throws a party to celebrate friendship | Lifestyle.INQ