Hanoi’s Metropole–nothing less than Paris itself | Lifestyle.INQ