Fresh takes on figure-friendly favorites | Lifestyle.INQ