‘Crisostomo Ibarra’ and ‘Simoun’ pirouette their way to revolution | Lifestyle.INQ