Maxine Medina takes a ‘break’–with a fashion shoot | Lifestyle.INQ