Lifestyle’s Paris (Hilton) correspondent | Lifestyle.INQ