Olazo treats Cebu to ‘Diaphanous by the Sea’ | Lifestyle.INQ